miljøterapi & medicin

Miljøterapi med børn og unge

På Behandlingsstedet Egedal er omdrejningspunktet for vores behandling miljøterapi. Vi arbejder dog med udgangspunkt i en eklektisk og fleksibel tilgang, der også gør brug af traume-fokuseret tilgang, herunder kropsterapi, ligesom vi trækker på den nyeste forskning indenfor vores målgruppe af unge, således at både de unges individuelle vanskeligheder, historik og gruppens udfordringer og ressourcer kan arbejdes med i behandlingen. 

Miljøterapi med børn og unge har primært sin forankring i den psykodynamiske tradition. Erik Larsen, der er central for forståelsen af miljøterapi, skriver, at miljøterapi-begrebet er todelt: Det består af miljøbegrebet og terapi-begrebet. Miljø-delen handler om at organisere eller tilrettelægge rammerne for den sociale udveksling i den miljøterapeutiske organisation, mens terapi-delen handler om forandring og udvikling. I miljøterapi arbejder man med inspiration fra den psykodynamiske systemteori med “hovedopgaven”.. Miljøterapi handler kort sagt om at tilrettelægge en struktur eller organisere behandlingsarbejdet sådan, at forandring og udvikling bliver mulig.

Endelig understreger Erik Larsens i udlægning af miljøterapien at man som miljøterapeut kan give omsorg og det optimale modspil, men at det er den unge der skal gøre arbejdet. Når der er modstand og den unge af alle mulige gode grunde udfordrer strukturen, skal man forholde den unge det og samtidig anerkende at alt ikke lykkes (Erik Larsen, 2004/2008). 

For vores målgruppe er realitetstestning og mentalisering i en miljøterapeutisk ramme helt essentiel, hvor der i en struktureret ramme arbejdes i relationer med at håndtere svære følelser, at lære sig selv at kende, at være med det svære, at finde og bruge sine ressourcer, og at sætte og overholde sunde grænser for sig selv og i samværet med andre.

Rummeligt og nærværende miljø

På Egedal skaber vi et forudsigeligt, rummeligt og nærværende miljø, med mulighed for at vise ressourcer og vanskeligheder. Vi gør os umage med at vores medarbejdergruppe er personale samt kontaktpersoner, der tilbyder de unge behandling, omsorg, grænser og nærvær. De unge forsøges at motiveres til at være aktive medspiller i planlægningen af eget forløb bestående af samtaler, dags- og ugeplaner, samt mulighed for uddannelse.

Vi prioriterer at tilbyde terapi til de unge med psykoterapeutiske forløb hos en af vores to psykologer. Derudover tilbydes alle forældre samtaleforløb, som varetages af Hanne Kirkegaard, psykolog og daglig leder på Egedal.

Vi giver de unge med psykiske lidelser mulighed for at være en del af et hjem og en gruppe. Med respekt og forståelse for forskellighed, samt at blive en del af et fællesskab, hvor der skabes relationer, hvor der er mulighed for at tænke og forholde sig til sig selv og til andre på helt nye måder og få mulighed for at få bedre samling på sig selv. Målet er, at de unge over tid kommer i bedring og får mod på at stå på egne ben.

Hvad ser vi som vores hovedopgave

Egedals hovedopgave er at skabe en forudsigelig grundstruktur og et miljø, der via relationsarbejde understøtter den enkelte unge og ungegruppen i at udvikle sig – og i at indgå i behandlingsarbejdet.  

Miljøterapiens to ben; grundstrukturen og relationsarbejdet, skal give den unge mulighed for sammen med personale og i andre sociale sammenhænge at realitetsteste, forholde sig til og regulere egne følelser og overbevisninger i et trygt og forudsigeligt miljø, hvor både væren, vanskeligheder og ressourcer er i fokus og hvor der kontinuerligt arbejdes med sunde grænser. 

Miljøterapien giver mulighed for at den enkelte unge og ungegruppen sammen med personalet får hjælp til at indgå i en social kontekst og i processen med at lære sig selv og sine omgivelser bedre at kende, med alt hvad det indebærer af forventelige bump på vejen, udfordringer og glæder. 

Et led i disse processer er også en modningsproces i det at være et ungt menneske, der bevæger sig på vej mod voksenlivet med større selvstændighed, valg og fravalg og et liv, man har indflydelse på og har lyst til at vælge til.

Terapi

På Egedal vil en stor del af de unge i deres behandlingsforløb kunne profitere af en sideløbende individuel samtale eller psykoterapeutisk forløb. Dette forløb giver de unge muligheder for at arbejde med specifikke problemstillinger, som er vanskelige at arbejde med i dagligdagen. Vores tre psykologer, Heidi Laursen, Diana Nielsen og Hanne Kierkegaard varetager samtaleforløb og psykoterapeutiske forløb. De terapeutiske forløb tilrettelægges ud fra den individuelles behov.

Medicin

Som udgangspunkt tager Egedal ansvaret for de unges medicin. Medicinsk behandling kan i visse tilfælde øge muligheden for udvikling i samspil med behandling indenfor miljøterapi og terapi i en psykoterapeutisk behandling. I miljøterapeutisk sammenhæng er målet, at den unge får et realistisk forhold til, i hvilket omfang medicin kan være en hjælp og til hvad.

En over- eller undervurdering af medicinens betydning er uønsket. Et større medicinforbrug end nødvendigt er naturligvis ikke ønskeligt, men medicinfrihed er heller ikke et mål i sig selv. Hvis medicinnedtrapning iværksættes, er Egedal et trygt sted at gøre det, idet den unge er under tæt observation. Bevidsthed om medicinens betydning er vigtig, da mange af de unge selv på et senere tidspunkt skal tage ansvaret for egen medicin.

I miljøterapeutisk sammenhæng er symptomfrihed ikke et mål i sig selv – de miljøterapeutiske mål er derimod størst mulig autonomi, social integration og erkendelse af egne behov for behandling og støtte.

Den bedst mulige behandling

Behandlingsstedet Egedal ønsker at sikre den bedst mulige behandling på Egedal, samt at dokumentere og skabe større indsigt i anbragte børn og unges livs – og behandlingsforløb.  Som et led i dette arbejde indgår Behandlingsstedet Egedal i et tværfagligt forsknings- og netværks-samarbejde sammen med andre mijøterapeutiske dagtilbud og behandlingssteder og Professor Simo Køppe. 

Deltagelse i forskningen er altid frivillig og samtykke-baseret og følger gældende GDPR regler samt den danske kodeks for forskningsintegritet. 

Hvorfor forskning

Det er vores ambition at forskningen skal bidrage til de behov for forbedringer i behandlingsarbejdet med anbragte børn og unge, som vi ser i vores daglige praksis. Forskningen skal derfor anvendes til følgende:

  • Videndeling om målgruppen og det tværsektorielle/multisystemiske samarbejde om udsatte familier, børn og unge
  • Forbedre miljøterapeutisk behandling på opholds, bo – og behandlingssteder
  • Forbedring af det tværsektorielle samarbejde om udsatte familier, børn og unge
  • Forbedre og præcisere en tidligere og forebyggende indsats for udsatte familier, børn og unge